Firma MELTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Bydgoszczy informuje, iż na Wykonawcę  przedsięwzięcia którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie materiału polimerowego o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczonego do wytwarzania filamentu do druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrano Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.