Zapytanie ofertowe z dn. 29.10.2019r. na potrzeby realizacji projektu pt.:

„Opracowanie materiału polimerowego o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczonego do wytwarzania filamentu do druku 3D”.

Firma MELTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie materiału polimerowego o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczonego do wytwarzania filamentu do druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W załączeniu przesyłamy treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Termin składania ofert mija 08.11.2019r. o godzinie 16:00.

Zespół Meltica Sp. z o. o.